Våld i nära relationer

Våld kan ta sig många olika uttryck och ske på många olika platser. Det våld som män utsätts för sker främst utomhus och förövaren är oftast en för offret okänd man. När det gäller kvinnors våldsutsatthet gäller det motsatta - kvinnor utsätts främst för våld inom hemmets väggar och oftast av en man som de har eller har haft en relation till.

Våld i nära relationer är mer vanligt förekommande än vad många vill tro. Enligt den definition av våld som ligger till grund för Kinda kommuns arbete med kvinnofridsfrågor ses våld som

  • Varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
  • Våldet kan med andra ord ta sig olika uttryck men bottnar alltid i någon form av maktutövning - antingen fysisk, psykisk, sexuell, social, ekonomisk och/eller materiell kontroll.

Det är även viktigt att belysa att våldsutsatta kvinnor finns i alla samhällspositioner och inom alla åldrar, likaså gäller de våldsverkande männen.

Öppettider

Kontakt