Värmepumpar

Värmepumpar används för produktion av värme och varmvatten till bostäder, lokaler, bassänger med mera. Värmepumpen drivs av el och den tar värme från exempelvis marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften.

Energi- och klimatrådgivningens tips

  • Innan du skaffar en ny värmekälla se över hur huset är isolerat, är huset dåligt isolerat så är det bra att tilläggsisolera det. Det gör att du inte behöver köpa en lika stor värmekälla som du hade behövt innan tilläggsisoleringen och kan därigenom spara energi och pengar.
  • Byter du ut exempelvis din olje- eller vedeldningspanna mot en värmepump så kan ventilationen i huset påverkas, var noga med att utreda detta innan du skaffar ny pump.
  • Ta in och jämför offerter från olika leverantörer.

Anmälan till miljöavdelningen - bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme

Installation av en värmepump ska anmälas till miljöavdelningen minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.

Till anmälningsblanketten ska en skalenlig tomtkarta bifogas. På kartan ska byggnader, VA-, el- och teleledningar, borrhålets placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkter, andra borrhål och avloppsanordningar tydligt framgå.

Luftvärmepump

För luftvärmepumpar krävs inte anmälan men tänk på att välja placering så att grannar inte störs av buller.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Oavsett vilken typ av värmepumpsanläggning du installerar är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att undvika olägenhet för omgivningen.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan

Om du inte anmäler din värmepumpsanläggning innan du installerar den kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Lagstiftning

Inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten regleras i miljöbalken. Anmälan krävs enligt 17 och 21 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid högre effekt än 10 MW måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Avgift för anmälan

För handläggning av anmälan tar miljöavdelningen ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Information om aktuell avgift hittas nedan under länken Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.