Kallelser och protokoll

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Du kan också ta del av underlag till beslut för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens och övriga nämnders möten. Undantaget är handlingar som innehåller personuppgifter, då publiceras de inte på hemsidan.

Observera! De handlingar som publiceras inför sammanträden i kallelsen är inte antagna av nämnd eller fullmäktige, utan är endast förslag till beslut. Det innebär att det som står i beslutsunderlagen börjar gälla först när och om aktuell nämnd eller fullmäktige fattat beslut och aktuellt protokoll är justerat.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

Om ett dokument inte visas, kan det bero på att det inte får publiceras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller att det är sekretess.

Synpunkter på detaljplaner ska endast lämnas in under angiven tid som aktuell detaljplan är ut på samråd eller granskning, inte innan dess. Tiden för detta meddelas i särskild ordning enligt plan- och bygglagen för respektive detaljplan.

Lista med handlingar och protokoll

Kontakt