• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Taxor inom miljö, hälsa, och livsmedel

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsverksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

Länk till taxan som helhet hittas nedan under Taxor och avgifter.

Timavgift från och med 1 januari 2023

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 950 kronor per timme.

Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen, 1 050 kronor per timme.

Små avlopp

Följande avgifter gäller för prövning av avloppsärenden i Kinda kommun under år 2023.

Tillståndspliktig åtgärd

Avgift

Avloppsanläggning med WC för 1-25 pe (1-5 hushåll)

5 700 kr

Anmälningspliktig åtgärd


Avloppsanläggning utan WC för 1-25 pe

3 800 kr

Avloppsanläggning för annat än bad-, disk och tvättvatten

Timavgift

Ändring av avloppsanordning

Timavgift


Värmepumpar

Följande avgifter gäller för handläggning av värmepumpsärenden i Kinda kommun under år 2023.

Anmälan om värmepump

1 900 kr

 

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift är den avgift du betalar per timme för miljöavdelningens kontroller på din verksamhet. Avgiften baserar på miljöavdelningen kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning, återbesök med mera. Miljötillsynen finansieras huvudsakligen genom avgifter. Årsavgiftens storlek bestäms i taxa och baseras på hur stora risker olika typer av verksamheter har, de med större risker får betala mer i årsavgift. Även miljöfarliga verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga kan omfattas av årsavgift.

Miljöavdelningen gör tillsyn även på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga (U-verksamhet - verksamhet med liten miljöpåverkan) och kan få betala för ett tillsynsbesök om miljöförvaltningen exempelvis får in klagomål på verksamheten.

Kontakt