Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än kostnader för begravningen och andra utgifter kopplade till dödsfallet och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckningen (enligt Ärvdabalken) ersättas med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan upprättas av vård- och omsorgsnämnden och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till vård- och omsorgsnämnden på den ort som den avlidne var bosatt och en boutredning startas.

Oftast besöker vård- och omsorgsnämnden den dödes hem och ser över vad som finns i hemmet. När en dödsboanmälan prövas tas det ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder eller kostnader än de som är direkt knutna till dödsfallet, till exempel kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Kostnader för begravningen ska prioriteras. Det är endast tillgångarnas samlade värde som jämförs med begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter.

Ekonomisk hjälp till kostnader för begravning

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till kostnader för begravningen enligt gällande riktlinjer för socialtjänsten i Kinda kommun.

Dödsboförvaltning

När någon har avlidit ska (enligt Ärvdabalken) dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom ska dödsfallet anmälas till vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har då i uppdrag att för tillfället förvalta dödsboet.