Senast antagna detaljplaner

Kommunfullmäktige och miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat att anta följande detaljplaner med angivna lagakraftdatum.

  • Linnäs 1:36 m.fl. - Ändring av detaljplan, laga kraft 2015-05-12
  • Hackel 9:1, 9:4 m.fl. - Ny detaljplan, laga kraft 2015-07-10
  • Ändring av detaljplan för del av kvarteret Duvan med flera, laga kraft 2017-04-10
  • Detaljplan för Rimforsa 9:82, laga kraft 2017-07-03
  • Mjällerum 1:84 del av, laga kraft 2017-09-20
  • Rimforsa 9:62, laga kraft 2020-04-22
  • Sonebo 2:28 och Sonebo 2:29, laga kraft 2020-11-24

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 15 kapitlet 5 §  plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

Kontakt