Köldmedier

Köldmedier är ämnen som finns i alla kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier innehåller ofta fluorerade växthusgaser (F-gaser). F-gaser är kraftfulla växthusgaser som kan bryta ner ozonlagret och för att minska utsläpp så regleras hantering och tillgång. Mängden köldmedia kan räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). På hemsidan Allt om f-gaser finns anläggningskollen som ett hjälpmedel för omräkning från kilo till CO2e.

Länken Allt om f-gas under länkar nedan rätar ut dina frågetecken om den nya
f-gasförordningen!

Underrättelse om stationär utrustning

Innan installation eller konvertering sker av stationära aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du i god tid innan underrätta miljöenheten. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med detta.

Årsrapport

Har din anläggning en sammanlagd köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska en årsrapport skickas till Miljöenheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Du som operatör är skyldig att föra register över installerad utrustning som ska läckagekontrolleras. Med operatören avses den ansvarige för köldmedieanläggningen.

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöenheten. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress
 2. Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär
 3. Förteckning över utrustning/aggregaten
 4. Total mängd och typ av köldmedier/f-gaser i utrustningen/aggregaten.
 5. Resultat av och datum för de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
 6. Mängd och typ av köldmedier/f-gaser som har installerats under året.
 7. Mängd köldmedier/f-gaser som har lagts till vid installation, underhåll eller på grund av läckage
 8. Om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ska det anges materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 9. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet/f-gaser.
 10. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.

Det är du som operatör som är ansvarig för att skicka in årsrapporten till miljöenheten, inte kylföretaget. Kontrollera att rapporten är fullständigt ifylld och glöm inte att underteckna den.

Skicka in rapporten till:

E-post: mbm@kinda.se

Postadress: Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa

Kontrollera läckage

Mängden köldmedia ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden

5 ton eller mer CO2e läckagekontroll minst 12:e månad
50 ton eller mer CO2e läckagekontroll minst 6:e månad
500 ton eller mer CO2e läckagekontroll minst 3:e månad

Kontrollintervallet gäller på dagen. Det vill säga har ett aggregat intervallet 12 månader och kontrollerades 1 februari i år måste det kontrolleras senast 31 februari nästa år. Har utrustningen ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Skrotning av utrustning

Information om utrustning/aggregaten som har skrotats under kalenderåret måste finnas med i årsrapporten. Det går bra att skicka in skrotintyget direkt om hela anläggningen skrotas. Skrotning får endast utföras av en certifierad tekniker.

Miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse av vissa bestämmelser är tillsynsmyndigheten skyldig att besluta om miljösanktionsavgift. Nedan visas några exempel på miljösanktionsavgifter.

 • 5 000 kronor, om läckagekontroll inte har utförts inom rätt intervall eller utebliven läckagekontroll.
 • 1 000 kronor, om årsrapporten skickas in efter den 31 mars.
 • 5 000 kronor, om du inte i god tid har underrättat miljöenheten att du ska installera eller konvertera en utrustning med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.
 • 10 000 kronor, om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service med mera på din anläggning. 3 000 kr för privatpersoner eller ideella föreningar som anlitat kylteknikern/kylserviceföretaget som ej är certifierade.

Avgifter

Miljöenheten tar ut avgift för granskning av årsrapporten enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.