Undantag för småhus

För en- och tvåbostadshus med fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) behövs ibland inget bygglov.

För en- och tvåbostadshus med fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) behövs inget bygglov för att:

  • Med mur eller plank ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Avskärmningen får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än
    4,5 meter.
  • Ordna skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaket får inte sammanlagt täcka en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare tomtgränsen än
    4,5 meter.
  • I omedelbar närhet till bostadshuset uppföra komplementbyggnad (friggebod) som tillsammans med andra friggebodar upptar byggnadsarea max än 15,0 kvadratmeter, har en tacknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det heller inte bygglov för att:

  • göra en liten tillbyggnad, om den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, uppföra en komplementbyggnad, mur eller plank i omedelbar närhet till  bostadshuset, om den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Grannar

Om grannar som berörs ger sitt tillstånd får alla åtgärder här ovan placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Observera att ägare till gata, väg eller park inte kan ses som en granne i dessa fall. De kan alltså inte heller ge sitt tillstånd.

Om grannen inte vill lämna sitt medgivande, eller om det är en sådan typ av mark som inte kan räknas som granne, kan du naturligtvis söka bygglov som prövas i vanlig ordning.

Värdefulla kulturmiljöer och strandskydd

I en detaljplan, eller inom områdesbestämmelser för särskilt värdefulla kulturmiljöer, kan vissa av dessa undantag vara borttagna.

Inom strandskydd kan också strandskyddsdispens krävas för att få utföra åtgärderna, trots att de inte kräver bygglov.

Vi hjälper dig!

Det är ibland svårt att veta om du bor inom detaljplan, vad "i omedelbar närhet" betyder och vilka områdesbestämmelser som gäller.

Välkommen att kontakta byggkontoret så hjälper vi dig.

Kontakt