Grannars möjlighet att påverka

När du ska bygga ska hänsyn alltid tas till omgivningen. Dels till närboende men också till natur- och kulturvärden på platsen.

Bygger du inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför planlagt område, kommer plan- och byggavdelningen att ge dina grannar möjlighet att framföra sina åsikter. Vi kommer att be dig bemöta deras åsikter innan vi fattar beslut i ärendet.

Överklagan

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga det till Länsstyrelsen Östergötland.
Överklagandet ska dock skickas till:
Kinda kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 1
590 40 Kisa

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar till exempel genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

Nämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars prövas inte överklagandet. Nämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen Östergötland för prövning.

Länsstyrelsen, MMD, MÖD

När någon överklagar tar först Länsstyrelsen ställning i ärendet. Länsstyrelsens (LS) beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD tar bara upp ärenden av principiell natur. Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet laga kraft.

Är det något du undrar över eller vill ha hjälp med kan du kontakta plan- och byggavdelningen.

Bygga på egen risk utan beslut

Om du påbörjar ditt bygge innan beslutet vunnit laga kraft bygger du på egen risk. Beslutet kan komma att ändras, och du kan bli tvungen att ta bort det du byggt.

Kontakt