Patientsäkerhetsberättelse


Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå;

  1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

  2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerhetsarbetet

  3. Vilka resultat som uppnåtts