Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagog/speciallärare finns på skolorna för att skapa goda lärmiljöer i första hand för barn/elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn/elever med språkförsening, matematik-, läs- och skrivsvårigheter eller barn/elever med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Specialpedagogen och speciallärare är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen.

I uppgifterna ingår bland annat att:

 • Delta i arbetet med organisationsplanering och utvecklingsplaner.
 • Utföra pedagogiska utredningar och göra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verka som stöd för pedagoger vid upprättande av åtgärdsprogram.
 • Utveckla arbetsformer och förebyggande metoder inom elevhälsoområdet.
 • Ge handledning och konsultation till personal.
 • Ha kontakt med andra stödfunktioner kring barn/elever.
 • Delta vid behov vid elevvårdskonferenser/föräldrakontakter/nätverksträffar.
 • Förmedla kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd.
 • Ha kontakt med andra skolformer och institutioner.
 • Delta vid överlämning och uppföljning vid övergångar.
 • Ingå i specialpedagogiskt nätverk/skolutveckling.

Logoped

Arbetet riktas till barn och elever i förskoleklass och skola som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation. Arbetet sker i samverkan med skolans personal, elev och vårdnadshavare.

I arbetet ingår:

 • Bedömning av elevens tal- och språkförmåga.
 • Handledning till pedagoger, råd och stöd till vårdnadshavare/pedagoger för att stimulera elevens tal- och språkutveckling.

Särskilt stöd med inlärning

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara arbetet i skolan. Specialpedagogen hjälper dig som behöver särskilt stöd att få goda förutsättningar för att lära. Du får ett eget åtgärdsprogram som beskriver dina behov och hur skolan ska ta hänsyn till.