Håkantorp 1:5 m.fl.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Håkantorp 1:5, 1:24, 1:55 och 1:56. Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 3 kilometer från Rimforsa centrum.

Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar.
Utifrån detaljplanens utredningar och djupare analyser av landskapsbilden, kulturvärden,
siktlinjer och inkomna synpunkter har möjlig exploatering av planområdet förändrats.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i sjönära läge, möjliggöra
framtida förändringar inom konferensanläggningen och möjliggöra en viss flexibilitet
gällande användning av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att bevara natur- och
kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till platsens natur- och kulturhistoriska värden.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse.

I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts.
Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Granskningstiden pågår under tiden 28 december 2022 – 5 februari 2023 och
detaljplaneförslaget finns då tillgängligt i kommunhusets reception och här på
hemsidan

Synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit skriftligen till
Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast den 5 februari 2023.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s.
”Håkantorp 1:5, 1:24, 1:55 och 1:5” Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast
under granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att
anta detaljplanen.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.