• Arbete med mindre vattenläcka på Dalvägen Rimforsa , läs mer >>

Håkantorp 1:5 m.fl.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Håkantorp 1:5, 1:24, 1:55 och 1:56. Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 3 kilometer från Rimforsa centrum.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 10 mars och 17 april 2022. Just nu bearbetas inkomna synpunkter från samrådstiden och förslaget revideras inför framtida granskningsutställning. Nedan finns samrådshandlingarna tillgängliga digitalt.

Processbild över planprocessen där skedet för samråd är markerat. 


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse för en- och tvåbostadshus, möjliggöra framtida förändringar inom konferensanläggningen och möjliggöra en viss flexibilitet gällande användning av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att bevara platsens natur- och kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till platsens natur- och kulturhistoriska värden.

I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.