Håkantorp 1:5 m.fl.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

Den 24 mars 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för Håkantorp 1:5, 1:24 m.fl. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Skiss över detaljplaneprocessen

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

Inriktningen för planprojektet är att möjliggöra ny bebyggelse för bostadsändamål inom fastigheterna Håkantorp 1:5 och 1:24. Projektet innefattar även att möjliggöra en utökad byggrätt för befintlig hotell- och konferensverksamhet samt en förändrad användning av fastigheterna Håkantorp 1:55 och 1:56 för att dessa ska kunna fungera som komplement till befintlig hotell- och konferensverksamhet. Projektet bedöms sammanfalla med kommunens viljeinriktning i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Kontakt