• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Attefallshus

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade men de flesta ska ändå anmälas till kommunen. Vi prövar att åtgärderna följer lagar och villkor. Innan du får börja bygga måste du ha fått ett startbesked från plan- och byggavdelningen.

Du får bygga både en friggebod på 15 kvm och en komplementbyggnad på 30 kvm. Läs mer i plan- och bygglagen, 9 kapitlet, § 4 a-c.

Det här får du oftast bygga utan bygglov, men det är anmälningspliktigt;


1. Komplementbyggnad på 30 kvm

Du måste oftast göra en anmälan till kommunen när du vill bygga en sådan
komplementbyggnad. Om den ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivanden. Ytan kan fördelas på flera byggnader. De ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden.

 • Komplementbyggnaden får  ha max 4 meters nockhöjd
 • Inte stå närmare parkmark eller gata/väg än 4,5 meter
 • Användas som egen bostad och kallas då  komplementbostadshus

Anmälan görs på samma sätt som för bygglov och du måste skicka in:

 • Ifylld och underskriven anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Huvudritningar (plan och fasader, skala 1:100)
 • Teknisk beskrivning

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm

Du måste oftast göra en anmälan till kommunen när du vill bygga till ditt hus. Om tillbyggnaden hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter måste du ha dina grannars medgivande.

Tillbyggnaden får ligga max 4,5 meter från parkmark, gata eller väg. Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Handlingar som kan behövas:

 • Ifylld och underskriven anmälningsblankett
 • Situationsplan
 • Huvudritningar (plan och fasader, skala 1:100)
 • Teknisk beskrivning

3. Inredning av ytterligare en bostad

Du måste också anmäla till kommunen om du vill inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus eller i ett annat hus på tomten. Det gäller inte komplementbostadshus. Handlingar som kan behövas: 

 • Ifylld och underskriven anmälningsblankett
 • Huvudritningar (plan, skala 1:100)
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

4. Tillbyggnad med högst två takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov, dock krävs det oftast en anmälan. Takkuporna får då högst uppta halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med den bärande konstruktionen menas primärbärverket, till exempel balkar och takstolar.

Om du redan har en takkupa får du bygga till en ny utan bygglov.

Skicka din anmälan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakt