Vilket stöd kan du få?

Du som är funktionshindrad har laglig rätt till stöd och service (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig och din familj. Vi tar vara på dina resurser och utgår från det du klarar i livet. Det som är svårare hjälper vi dig att hantera genom att kompensera din funktionsnedsättning.

Så jobbar vi

Vi planerar insatserna tillsammans med dig och tar hänsyn till dina behov och önskemål.
När vi utför ett arbete hos dig är det med respekt för dig och ditt hem.

Personlig assistans

Du som är 65 år och yngre kan ansöka om personlig assistans 20 timmar i veckan. Är ditt behov större hjälper biståndsbedömaren dig med ansökan om assistansersättning. Om din ansökan beviljas väljer du mellan kommunens personal och en privat utförare. Du kan även själv vara arbetsgivare till dina assistenter.

Ledsagarservice

Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel promenera, besöka vänner och delta i aktiviteter utanför hemmet.

Kontaktperson

Kontaktpersonen fungerar som en kompis du träffar och umgås med. Ni träffas ungefär en gång i veckan och planerar träffarna tillsammans.

Avlösarservice

Som förälder eller annan anhörig i hemmet blir du avlöst för att få vila eller göra något som du mår bra av. Insatsen sker i hemmet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig miljöombyte och umgänge med andra. Samtidigt får din familj avlösning. Du får utvecklas i den takt just du behöver. Verksamheten anpassas efter dina behov.

Bostad med särskild service för vuxna

Det är viktigt att ha ett eget hem där du själv bestämmer. Särskilt boende är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i vardagen. Här får du hjälp av personal som är lätt att
nå dygnet runt. Du kan också vara med i gemensamma aktiviteter med dina grannar.

Familjehem, bostad med särskild service för barn och unga

Behöver du träning och stöd inför vuxenlivet? Har du svårt att bo hos kvar dina föräldrar?
Då kan du få bo i ett familjehem som ger dig det stöd du behöver.

Daglig verksamhet

Om du har svårt att få ett arbete när du slutat skolan kan du delta i daglig verksamhet.
Där kan du öva på att arbeta tillsammans med andra som är i samma situation som du.
Vi försöker hitta sysselsättning som är meningsfull för dig

Kontakt