Bostadsnära skog och trädfällning

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnad

Bostadsnära skog och trädfällning

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunal mark. Vi värnar om träden på kommunal mark och är restriktiva med att ta ner träd. Detta trots många önskemål och förfrågningar från allmänheten om att träd ska tas ned i anslutning till bostäder.

Träd fälls inte på grund av eventuella störningar för antenner, utsikt, skuggning, löv, frö och dylikt. Anser du att ett träd på kommunal mark bör fällas ska du skicka in en skriftlig ansökan som du hittar nedan under dokument.

Ansökan kommer därefter samrådas med berörda förvaltningar inom Kinda kommun och vid behov även stämmas av med ordförande för skogskommittén. Besked i ärendet kommer att lämnas skriftligen inom sex månader efter att ansökan inkommit. Beslutet kommer att grunda sig på trädets kondition, estetiska värde, naturvårdsvärde och effekten för området i stort.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida