Bygg och rivningsavfall

Kontakta oss

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygg- och rivningsavfall

När du river, bygger om eller renoverar en fastighet ska du inte förstöra material som går att använda igen. Sortera ut farligt avfall, el-avfall och gips. Det är i första hand byggherren som ansvarar för hanteringen av avfall.

Farligt bygg- och rivningsavfall
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att avfallshanteraren har tillstånd att transportera farligt bygg- och rivningsavfall. Exempel på farligt bygg- och rivningsavfall är:

  • Asbest, metaller och kemikalier
  • Lysrör, natriumlampor och termometrar med kvicksilver
  • Oljehaltiga kablar
  • Kondensatorer, golv och isolerrutor med PCB
  • Kylskåp, frysar, klimatanläggningar, äldre brandsläckningsutrustning
  • Isolering med CFC
  • Impregnerat virke
  • Strålkällor (exempelvis brandvarnare, rökdetekorer)

Eternit och asbest
När du bearbetar material som innehåller asbest bildas damm som lätt kommer in i luftvägarna. Använd andningsskydd och var försiktig. Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat.

Skadedjur och svamp
Det är viktigt att hindra spridning av skadedjur och svamp. Byggmaterial som är angripet av till exempel hussvamp ska därför alltid brännas. Impregnerat virke får bara brännas i anläggningar med särskilt tillstånd.

Regelverk
I detalj­planelagt område krävs rivningslov. I övriga delar av kommunen krävs anmälan och ­plan för rivning av nästan alla byggnader. I om­råden med detaljplan krävs också marklov för schaktning eller fyllning som gör att markens höjdläge ändras. Bygg- och rivningslov söker du hos byggavdelningen.

Miljöbalken reglerar hur avfall ska hanteras. Miljöavdelningen hjälper dig att ta reda på vad som gäller i det enskilda fallet. Du är skyldig att genast avbryta arbetet och underrätta tillsynsmyndigheten för miljöfrågor om du upptäcker eller misstänker en förorening.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida