Arkiv

Kommunarkivet kan liknas vid kommunens minne. Där bevaras all väsentlig information om kommunal verksamhet från 1863 till våra dagar. Vissa handlingar är sekretessbelagda under lång tid.

I Sverige finns två olika typer av arkiv; allmänna och enskilda. Sedan 1937 omfattas de kommunala arkiven av offentlighetsprincipen där huvudregeln säger att de allmänna arkiven (som uppstår hos offentliga myndigheter) är offentliga, till skillnad från de enskilda arkiven (privata, företag med flera)

Vissa allmänna handlingar omfattas av sekretess och då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen eller ej. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem, medan andra delar är hemliga.

Vår verksamhet styrs främst av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, där rätten att ta del av allmänna handlingar bestäms. Andra viktiga lagar är arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och de olika myndigheternas speciallagstiftningar.

De allmänna arkivens uppgift är:

 • att skapa goda förutsättningar för att kunna följa offentlighetsprincipen
 • att rättsskipningens behov tillgodoses
 • att förvaltningens behov av information tillgodoses
 • att mer långsiktigt vårda och värna kulturarvet.

Kommunala arkiv är stora kulturbärare och spelar ofta en viktig roll för både akademisk och mer amatörmässig forskning. Tyvärr har inte alltid förvaring och hantering av det äldre arkivmaterialet varit den bästa. Ofta har materialet förvarats hemma hos de förtroendevalda där arkivutrymmen saknats. Det har säkert bidragit till att det förekommer en del luckor i vårt arkivmaterial.

För lån och leverans av handlingar och forskning kontakta i första hand kansliet och i andra hand arkivarie.

Kopior av arkiverade handlingar och besök i arkivet

Om du önskar en kopia av en arkivhandling kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Om du önskar besöka arkivet för att själv studera handlingarna i original finns möjlighet att boka tid för detta, kontakta oss i sådana fall via de kontaktuppgifter som finns längst ner på denna sida.

Betyg

I kommunarkivet finns betygskataloger och betyg från de kommunala grundskolorna i Kinda, Allhamraskolan (gymnasieskola) samt Kinda Lärcentrum (kommunal vuxenutbildning). Kopia på betyg alternativt avskrift av betygskatalog beställs via kontaktuppgifterna nedan. En sådan förfrågan hanteras normalt inom tre arbetsdagar. Kopia/avskrift skickas med posten alternativt hämtas i Kontaktcenter i Kommunhuset, Kisa.

Om du vill beställa en kopia av ditt betyg är det viktigt att du i samband med beställningen lämnar följande uppgifter:

 • För och efternamn
 • Personnummer/Födelsedatum
 • Vilken skola du studerat vid
 • Uppgift om vilka år du studerat alternativt uppgift om avgångsår
  (detta är särskilt viktigt om du begär kopior av betyg från vuxenutbildningen)
 • Kontaktuppgifter till dig ifall vi har några följdfrågor