Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Detaljplanprocessen

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det ägaren av marken eller en exploatör som kontaktar kommunen när en ny detaljplan behövs för att kunna utföra ett byggprojekt. Men det kan även vara kommunen som tar initiativ till att ta fram en ny detaljplan.

Kommunen tas beslut om att påbörja planarbetet. Om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete kan ett planprogram tas fram. Programmet skickas ut på samråd till berörda och de synpunkter som kommer in behandlas av samhällsbyggnadsnämnden. Om ett program inte behövs påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan direkt.

En detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda. De synpunkter som kommer in behandlas av samhällsbyggnadsnämnden som sedan lämnar ut planförslaget för granskning i cirka tre veckor.

Invändningar mot förslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden.

Planen godkänns av samhällsbyggnadsnämnden eller överlämnas till kommunfullmäktige för antagande om ärendet är av stor betydelse. Tre veckor efter antagandet gäller planen.

Detaljplanen kan överklagas till länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen. Hela detaljplanprocessen kan ta cirka ett år från upprättande tills planen vinner laga kraft - om den inte blir överklagad.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL. En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt