Detaljplanprocessen

Skiss över detaljplanprocessen

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det markägare eller exploatörer som är i behov av en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt och de lämnar då in en ansökan om planbesked till kommunen. Det kan även vara kommunen som tar initiativ till att ta fram en ny detaljplan.

När en ansökan om planbesked kommer in till kommunen utreder kommunen ifall det är lämpligt att planlägga området. Utifrån bedömningen beslutar kommunen om området ska planläggas. Ifall kommunen beslutar att området inte ska planläggas läggs ärendet ner medan om kommunen beslutar att området ska planläggas så påbörjas planprocessen.

Planprocessen delas in i tre skeden.

Det första skedet är samrådsskedet. Under detta skede samlar kommunen in information om området och olika underlag och utredningar tas fram. Underlagen och utredningarna ligger sedan till grund för ett förslag på hur området kan bebyggas. Detta förslag skickas ut till alla sakägare och berörda myndigheter på samråd. Samrådet är under en viss tid och under samrådstiden har sakägare och myndigheter möjlighet att lämna in yttranden om förslaget. När samrådet är över börjar nästa skede i processen, granskningsskedet.

Under granskningsskedet sammanställer kommunen de inkomna samrådsyttrandena. Vid behov omarbetas förslaget utifrån yttrandena och ytterligare utredningar kan även behöva tas fram. Efter bearbetningen ställs det nya, reviderade förslaget ut på granskning. Detta meddelas på kommunens hemsida och i den lokala tidningen men skickas även ut till sakägare och berörda myndigheter. Under granskningstiden finns förslaget tillgängligt för allmänheten och alla ges möjlighet att lämna in yttranden. De sakägare och berörda myndigheter som ingick i samrådskretsen har även här möjlighet att lämna in yttranden på det nya förslaget.

När granskningstiden är över påbörjas antagningsskedet där yttrandena sammanställs i ett granskningsutlåtande. Utifrån dessa görs sedan mindre justeringar av planförslaget. Förslaget är sedan redo att antas av Samhällsbyggnadsnämnden. I vissa fall kan yttranden som kommit in under granskningstiden leda till väsentliga förändringar av planförslaget. I dessa fall behöver planen ställas ut på ytterligare en granskning innan den kan antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Utökat förfarande:

I de fall där en ny detaljplan har stor betydelse för allmänheten, kan ge upphov till betydande miljöpåverkan eller avviker från kommunens gällande översiktsplan genomförs ett utökat förfarande av planprocessen. Detta innebär att samrådet är offentligt precis som granskningen. Samrådet kungörs på kommunens hemsida och i lokala ortstidningar för att på så sätt uppmärksamma allmänheten om att samrådstiden är påbörjad. Under samrådstiden finns samtliga handlingar tillgängliga för allmänheten, sakägare och berörda myndigheter. I övrigt går det utökade förfarandet till som ett standardförfarande.

Begränsat förfarande:

Skiss över begränsat förfarande - detaljplanprocess

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

I de fall där detaljplanens betydelse är av mindre vikt kan planprocessen genomföras via ett begränsat förfarande. Detta innebär att om samtliga sakägare och berörda myndigheter är överens under samrådstiden behöver planen inte ställas ut på granskning utan kan, efter mindre justeringar, gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Antagande och överklagan:

När kommunen beslutat om att planen antas ska detta meddelas på kommunens hemsida. Ifall ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor så vinner den laga kraft och blir juridiskt bindande. För att ha rätt att överklaga en antagen detaljplan ska man ha lämnat in yttranden under granskningstiden, beröras av detaljplanen samt ha lämnat in sin överklagan till kommunen inom tre veckor från att beslutet om detaljplanen meddelats.

Ifall kommunen får in en överklagan inom treveckorsperioden skickas denna till Mark- och Miljödomstolen som sedan fastställer kommunens beslut eller upphäver planen. Detta beslut kan sedan överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen. I vissa ovanliga fall kan Mark- och Miljööverdomstolens beslut överklagas till Högsta Domstolen.

Vill du ansöka om planbesked? Läs mer under Ansöka om detaljplan i menyn till vänster.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt