• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden; förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Kinda kommun är  folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt.

Laglighetsprövning

Att överklaga beslut kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av nämnderna, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunalförbund.

Din överklagan skickar du till kommunen som gör en prövning av ärendet och som sen skickar det vidare till förvaltningsrätten i Linköping. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet  har tillkommit i laga ordning, handlar om
något som inte är en angelägenhet för kommunen, strider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller kommunfullmäktiges protokoll har satts upp på anslagstavlan utanför kommunhuset i Kisa.

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg:

  • förvaltningsrätt
  • kammarrätt
  • regeringsrätt

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

  • person- eller organisationsnummer,
  • postadress till bostad och arbetsplats,
  • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för hemliga nummer),
  • e-postadress
  • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.

Förvaltningsbesvär

Om det finns särskilda föreskrifter för överklagande i andra lagar ska överklagandet ske enligt dem. Lagar med särskilda föreskrifter är till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. Sådana beslut rör ofta så kallad myndighetsutövning mot enskild. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning. Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär.

Kontakt