Håkantorp 1:21 , 3:2 och 5:1- ny detaljplan

Detaljplanen för del av fastigheterna Håkantorp 1:21, 3:2 och 5:1 i Rimforsa möjliggör nio nya bostäder i området vid Rimforsa strand.

Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden, se beslut 2021-12-21 § 268 nedan. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 28 december 2021.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan och detaljplanen vann laga kraft 1 juni 2022.

Nedan finns samtliga planhandlingar med tillhörande underlag tillgängliga.