Farligt avfall från verksamheter

Företag har enligt miljöbalken en skyldighet att sortera ut och ha koll på sitt farliga avfall.

Vad är farligt avfall?

Några exempel från olika verksamheter:

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har.

Hur hanterar du ditt farliga avfall?
Som företagare är du skyldig att klassificera ditt företags avfall och förse varje avfallsslag med korrekt avfallskod enligt avfallsförordningen.

Farligt avfall ska sorteras ut och förvaras i behållare märkta med innehåll. Det farliga avfallet ska förvaras så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient, mark eller grundvatten.

Från och med den 1 november 2020 gäller nya regler för rapporteringsskyldighet för verksamheters farliga avfall. Reglerna gäller för alla verksamheter där avfall uppstår, samt för verksamheter som antingen transporterar, samlar in, behandlar, förmedlar eller handlar med avfall.

Hur hanterar du ditt farliga avfall? Vad ska man anteckna och rapportera?

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum när avfallet borttransporteras
 3. Hur avfallet transporteras
 4. Vem som ska transportera avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram
 6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Ovanstående punkter ska antecknas innan transport av avfallet påbörjas och registreras i ett digitalt register hos Naturvårdsverket senast två arbetsdagar efteråt.

Anteckningarna ska sparas hos verksamheten i minst 3 år.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Se länk här nedan.

Transport av farligt avfall

Du kan välja två alternativ för borttransport och omhändertagande av ditt företags farliga avfall. Du kan anlita en transportör eller du kan köra vissa typer och mängder farligt avfall själv.

Anlitar du en transportör ska du:

Se till att transportören har ett giltigt transporttillstånd från Länsstyrelsen.

Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd för mellanlagring eller behandling av farligt avfall.

Upprätta transportdokument som ska följa avfallet. Dokumentet ska vara undertecknat av den som lämnar avfallet och innehålla: avfallsslag, mängd, vem som lämnar, vem som är mottagare.

Vill du själv köra ditt farliga avfall ska du:

Ha tillstånd från länsstyrelsen för transport av farligt avfall om din mängd av farligt avfall överstiger 100kg eller 100 liter.

Anmäla till länsstyrelsen att du själv kör ditt farliga avfall om din mängd av farligt avfall understiger 100 kg eller 100 liter. Om du transporterar farligt avfall som är lantbrukskemikalier ska du anmäla det till Länsstyrelsen oavsett mängd.

Köra avfallet till en mottagningsanläggning som får ta emot det farliga avfallet och som tar emot avfall från företag. Detta innebär att företaget som driver mottagningsanläggningen antingen har anmält insamlingen till länsstyrelsen eller att man har sökt om tillstånd eller anmält sin verksamhet enlig förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För varje slag av avfall anteckna: var det kommer ifrån, den mängd som transporteras årligen, på vilket sätt avfallet transporteras och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst ett år.

Kontakt