Rimforsa torg - del av Rimforsa 9:43

En bild på Rimforsa torg ovanifrån

Den 26 oktober 2021 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för Rimforsa torg, på del av fastigheten Rimforsa 9:43, i syfte att pröva möjligheten att bebygga del av platsen med flerbostadshus samt att utveckla torget. Planområdet ligger centralt i Rimforsa tätort och angränsar i väster till Kalmarvägen och i söder till Skolvägen.

Ett planprogram har tagits fram som en inledande del i detaljplaneprocessen och programmet inkluderar nio stycken alternativa strukturförslag för utveckling av torget till en mer levande plats - en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Rimforsabor och besökare. Målsättningen är att planprogrammet, efter samråd, ska utgöra underlag för beslut om vilken inriktning för utformningen av torget det fortsatta detaljplanearbetet för Rimforsa torg ska få.

Planprogrammet bedöms vara överensstämmande med den fördjupande översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse och utveckling av torget.

I samband med arbetet med planprogrammet har en miljöbedömning gjorts enligt Miljöbalken kap. 6 och den samlade bedömningen är att planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Den 20 december 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att planprogrammet ska ställas ut för samråd. Samrådstiden för planprogrammet pågår från den 23 februari till den 10 april 2023, och planprogrammet finns då fysiskt tillgängligt i kommunhusets reception och på biblioteket i Rimforsa och på sidan här. Fram till den 5 mars finns strukturförslagen även uppsatta på Rimforsa torgs anslagstavla.

Onsdag den 1 mars mellan klockan 15.00-19.00 finns representanter från kommunen, både politiker och tjänstepersoner, tillgängliga på torget i Rimforsa (Skolvägen, 590 43 Rimforsa) för dialog och för att svara på frågor.

Planprogrammet finns tillgängligt digitalt längre ned på sidan under Dokument.

Frågor om planprogrammet eller detaljplaneprocessen besvaras av Plan- och byggenheten, via telefon 0494-190 00 eller e-post sbn@kinda.se.

Synpunkter på förslagen kan lämnas senast den 10 april genom att rösta på ett av strukturförslagen eller genom att skriftligen lämna in synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa, eller via e-post till sbn@kinda.se. Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, er fastighetsbeteckning och adress samt märkt med ”Planprogram för Rimforsa torg”. Synpunkter som skickas via vanligt post ska även vara signerade.

Här kan du enkelt tycka till genom att markera det förslag du tycker är bäst och skicka in det!