• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Detaljplan för Rimforsa torg

En bild på Rimforsa torg ovanifrån

Den 26 oktober 2021 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för
Rimforsa torg, på del av fastigheten Rimforsa 9:43, i syfte att pröva möjligheten att bebygga del av platsen med flerbostadshus samt att utveckla torget. Planområdet ligger centralt i Rimforsa tätort och angränsar i väster till Kalmarvägen och i söder till Skolvägen.

Ett planprogram har tagits fram som en inledande del i detaljplaneprocessen och programmet inkluderar nio stycken alternativa strukturförslag för utveckling av torget till en mer levande plats - en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Rimforsabor och besökare. Målsättningen är att planprogrammet, efter samråd, ska utgöra underlag för beslut om vilken inriktning för utformningen av torget det fortsatta detaljplanearbetet för Rimforsa torg ska få.

Planprogrammet bedöms vara överensstämmande med den fördjupande översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse och utveckling av torget.

I samband med arbetet med planprogrammet har en miljöbedömning gjorts enligt Miljöbalken kap. 6 och den samlade bedömningen är att planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planprogrammet var ute på samråd från den 23 februari till den 10 april 2023 och under
samrådstiden har närboende, allmänhet, myndigheter med flera getts möjlighet att lämna in synpunkter på förslagen.

Kommunen arbetar nu vidare med att sammanställa inkomna synpunkter för att ta ställning till vilken inriktning för torgets utveckling som kommunen avser att arbeta vidare med i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Planprogrammet finns tillgängligt digitalt längre ned på sidan under Dokument.

Frågor om planprogrammet eller detaljplaneprocessen besvaras av Plan- och byggenheten, via telefon 0494-190 00 eller e-post sbn@kinda.se .