Detaljplaner

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk där både allmänna och enskilda intressen beaktas. I processen är både sakägare och allmänheten delaktiga och de ges möjligheter att påverka.

En detaljplan är ett avtal mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

När ett område ska bebyggas, förändras eller skyddas mot förändringar tas oftast en detaljplan fram. Den ger en samlad bild av hur marken får användas och hur vi vill att miljön ska förändras eller bevaras. Både allmänna och enskilda intressen ska respekteras.

När en detaljplan är antagen är den juridiskt bindande till dess att den upphävs eller ersätts. Det som ska göras i ett planlagt område måste stämma överens med detaljplanen. Därför ställs det stora krav på processen när en ny detaljplan tas fram. Proceduren är ganska omfattande och är noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Kraven på insyn och demokratiskt inflytande är stora.

Läs mer om hur detaljplaneprocessen ser ut under rubriken Detaljplaneprocessen till vänster.

Nu kan du se alla gällande detaljplaner i kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan. Det går också att följa länken under rubriken Länkar nedan.

Detaljplaner och planprogram öppna för synpunkter

Kisa 13:1 m.fl. (Folkets park) (programsamrådstid: 13 maj 2024 – 30 september 2024)

Flarka 5:59 (Horns Förskola) (Samrådstid 28 maj - 6 augusti 2024)