Vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldre- och handikappomsorgsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens individ- och familjeomsorg, enligt socialtjänstlagen. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU och LVM med mera. 
Nämnden ansvarar även för familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen.

Nämnden ansvarar för tillståndsgivningen och uppföljningen enligt lagen om anordnande av visst automatspel. Nämnden har ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Nämnden utövar den omedelbara tillsynen enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §.

Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet, till exempel särskilda boenden och hemtjänst.