Specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagog/speciallärare finns på skolorna för att skapa goda lärmiljöer i första hand för barn/elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan vara barn/elever med språkförsening, matematik-, läs- och skrivsvårigheter eller barn/elever med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Specialpedagogen och speciallärare är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen.

I uppgifterna ingår bland annat att:

 • Delta i arbetet med organisationsplanering och utvecklingsplaner.
 • Utföra pedagogiska utredningar och göra analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Verka som stöd för pedagoger vid upprättande av åtgärdsprogram.
 • Utveckla arbetsformer och förebyggande metoder inom elevhälsoområdet.
 • Ge handledning och konsultation till personal.
 • Ha kontakt med andra stödfunktioner kring barn/elever.
 • Delta vid behov vid elevvårdskonferenser/föräldrakontakter/nätverksträffar.
 • Förmedla kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd.
 • Ha kontakt med andra skolformer och institutioner.
 • Delta vid överlämning och uppföljning vid övergångar.
 • Ingå i specialpedagogiskt nätverk/skolutveckling.

Logoped

Arbetet riktas till barn och elever i förskoleklass och skola som har svårigheter inom tal, språk och kommunikation. Arbetet sker i samverkan med skolans personal, elev och vårdnadshavare.

I arbetet ingår:

 • Bedömning av elevens tal- och språkförmåga.
 • Handledning till pedagoger, råd och stöd till vårdnadshavare/pedagoger för att stimulera elevens tal- och språkutveckling.

Särskilt stöd med inlärning

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara arbetet i skolan. Specialpedagogen hjälper dig som behöver särskilt stöd att få goda förutsättningar för att lära. Du får ett eget åtgärdsprogram som beskriver dina behov och hur skolan ska ta hänsyn till.

Kontakt