Regler och avgifter

Alla barn och unga som bor i Kinda kommun ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet.
Är intresset stort kan du behöva vänta på att få en plats och placeras då i en antagningskö.
Inskriven elev behåller sin plats från en termin till nästa. Platsen bekräftas i och med deltagande vid terminsstarten.

Lektionsgaranti
Kulturskolan utgår från grundskolans terminer i Kinda och har ingen reguljär undervisning under skollov.
Kulturskolans lektionsgaranti innebär att undervisning erbjuds vid minst 24 lektionstillfällen per läsår fördelat på 12 lektioner per termin.
Utöver de garanterade lektionerna kan ensemblespel, uppvisningar, föreställningar, utställningar, konserter eller andra projekt förekomma. I vissa fall kan dessa ersätta individuella lektioner.

Avgifter
Avgifter för barn och ungas deltagande i Kulturskolans undervisning fastställs av kommunfullmäktige för ett kalenderår i taget och redovisas i kommunens taxor och avgifter.

Aktuella avgifter:
- Undervisning instrument från åk 2 = 500 kr/termin
- Undervisning instrument från åk 4 = 700 kr/termin
- Undervisning biinstrument (extra instrument) = 500 kr/termin
- Undervisning teater = 500 kr/termin

Material till de olika aktiviteterna ingår i avgiften. Eventuella läroböcker och instrument bekostas av eleverna själva.

Tillämpningsregler
Barn och unga som första gången börjar en aktivitet får delta utan förbindelse eller kostnad vid ett tillfälle. Vid närvaro på nästa tillfälle registreras eleven på aktiviteten och aktuell terminsavgift faktureras vårdnadshavare eller elev om hen fyllt 18 år.

Avanmälan av plats ska göras skriftligt till Kulturskolan senast den 30 september för höstterminen och senast 30 januari för vårterminen. Sker avanmälan senare betalas full terminsavgift innevarande termin, och uppsägningen träder i kraft först kommande termin.
Avanmälan görs till undervisande lärare eller kulturskoleansvarig och är giltig först när den bekräftats av Kulturskolan.

Eventuellt inställda lektioner ersätts inte ekonomiskt så länge lektionsgarantin uppfylls. En lektion som inte kan genomföras på grund av att eleven är frånvarande räknas inte som en inställd lektion.

Mer information finns att läsa i Regler och avgifter för Kinda kulturskola som du hittar här nedan under dokument.

Kontakt