Altan, uteplats, skärmtak

Vissa åtgärder får du göra utan bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du måste dock hålla dig till vissa mått.

Bygga en altan

Du behöver inte bygglov om altangolvet är max 1,5 meter högre än marken. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd eller en källare. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Du kan även behöva bygglov om altanen påverkar byggnadens utseende avsevärt. Det gäller även om altangolvet är under 1,5 meter. Om åtgärd utförs inom strandskyddsområde kan strandskyddsdispens krävas.

Varken skärmtak, väggar eller inglasning räknas som altan. För regler gällande dess åtgärder se nedan. Visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Bygga en skyddad uteplats

Mur eller plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från mark. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Att glasa in en uteplats räknas som tillbyggnad och kräver bygglov.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus. Taken får tillsammans inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Från skärmtak till tomtgräns ska avståndet vara minst 4,5 meter.

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger bygglovsbefriade skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs inget bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande är skriftligt för att undvika missförstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs alltid bygglov om placeringen sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser. Det betyder att det till exempel i kulturhistoriskt intressanta miljöer kan behövas bygglov även för åtgärder som normalt inte kräver det.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Skicka in din ansökan till Kinda kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Plan- och byggavdelningen, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se

Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.

Kontakt