Resebidrag

Resebidrag kan sökas av heltidsstuderande gymnasieelev till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Elev ska vara folkbokförd i Kinda kommun.

Elev som har mer än 6 km till studieorten, erhåller terminskort om allmänna kommunikationer utnyttjas.

Elev som har mer än 6 km till studieorten, erhåller ersättning för anslutning till allmänna kommunikationer om avståndet mellan hem och busshållplats är minst 4 km.

Basbeloppet höjs från januari 2024 därav nytt belopp för resebidraget.

Bidraget är:
311 kronor/månad om avståndet är 4-9 kilometer
622 kronor/månad om avståndet är 10-14 kilometer
933 kronor/månad om avståndet är 15-19 kilometer
1 245 kronor/månad om avståndet är mer än 20 kilometer

Enskild resa bostad-skola. Till elev som inte kan åka kollektivt färdmedel, erhåller bidrag dock högst 1/30 av basbeloppet.

Studieavbrott, flytt eller andra omständigheter som kan påverka rätten till resebidrag ska omgående anmälas till trafiksamordnare. Om du inte meddelar förändring kommer du att bli återbetalningsskyldig.

Resebidraget utgår inte för elever som erhåller inackorderingstillägg.

För att få bidrag för september måste ansökan vara inne senast  6 september 2024. Ansökan kan dock göras under hela läsåret, dock betalas ej bidrag ut retroaktivt.