Rimforsa 1:49

Den 11 september 2017 beslutade kommunen att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 1:49 nordväst om centrala Rimforsa. Kommunen i samarbete med exploatör arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten samt avviker från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse norr om Ulrikavägen på fastigheten Rimforsa 1:49. Området är utpekat enligt den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa som lämpligt att bebygga med cirka 30-50 bostäder. Förslaget till detaljplan omfattar cirka 50-60 nya bostäder vilket således avviker något från den fördjupade översiktsplanen genom den högre exploateringsgraden. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande och kommunen kan pröva markanvändning i detaljplaner med avvikande innehåll än vad som har angetts i en översiktsplan.