• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Rimforsa 1:49

karta över området

Kinda kommun beslutade 2017 om att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten till ny
bostadsbebyggelse på fastigheten Rimforsa 1:49.

Planförslaget för detaljplanen har varit utställt på en första granskning från den 8 mars till den 11 april 2023 samt för en andra granskning från den 28 april till den 24 maj 2023. Kommunen har sammanställt de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Just nu förbereder kommunen för att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Bakgrund

Planförslaget var utställt på en första granskning från den 8 mars till den 11 april 2023. Kommunen upptäckte därefter att fel version av planbeskrivningen samt samrådsredogörelsen ställdes ut för granskningen och hölls publicerade på kommunens hemsida. Förslaget för detaljplanen ställdes därför ut för en ytterligare granskning. Planförslaget har inte ändrats på något sätt, utan endast kompletteringar av planbeskrivningen och samrådsredogörelsen har gjorts.

Det som är kompletterat i planbeskrivningen och samrådsredogörelsen jämfört med de versioner som var publicerade på kommunens hemsida under första granskningen är:

  • I planbeskrivningen på sida 22, avsnitt 4.2 finns ett nytt stycke om strandskydd.
  • I samrådsredogörelsen på sida 48, avsnitt 4.20.1 finns ett kompletterat svar.
  • I övrigt har mindre språkliga justeringar gjorts, så som stavningskontroll.

Planinformation

Planområdet är cirka 14 hektar stort och är beläget i nordvästra delen av Rimforsa, cirka 1,7 km från centrum. Planområdet omfattar fastigheten Rimforsa 1:49. I norr angränsar planområdet till Hallstad säteri, i öster till bostadsfastigheter, i söder till Ulrikavägen och i väster till bostadsfastigheter och skogsmark.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse norr om Ulrikavägen på fastigheten Rimforsa 1:49. Idag utgörs området av öppen jordbruksmark och skogsmark. I den östra delen finns även ett sågverk som föreslås rivas för att göra plats för bostäder.

Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Utifrån detaljplanens utredningar och djupare analyser av landskapsbilden, kulturvärden, siktlinjer och inkomna synpunkter har möjlig exploatering av planområdet förändrats. Antalet bostäder har minskat från 70 till 52 möjliga samt har bebyggelse som legat på jordbruksmark tagits bort. Bestämmelser om varsamhet och utformning av bebyggelse har lagts till för att ta hänsyn till befintlig bebyggelse.

Frågor om detaljplanen eller detaljplaneprocessen besvaras av kommunens Plan- och byggenhet 0494-190 00, sbn@kinda.se.

Nedan finns handlingarna tillgängliga digitalt.