Rimforsa 1:49

Den 11 september 2017 beslutade kommunen att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Rimforsa 1:49 nordväst om centrala Rimforsa.

Kommunen har i samverkan med exploatör arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 13 december 2021 och 6 februari 2022. Just nu bearbetas inkomna synpunkter under samrådstiden och förslaget revideras inför framtida granskningsutställning.

Bild som visar detaljplaneprocessen där skedet för samråd är markerat.


Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse norr om Ulrikavägen på fastigheten Rimforsa 1:49. Idag utgörs området av öppen jordbruksmark och skogsmark. I den östra delen finns även ett sågverk som föreslås rivas för att göra plats för bostäder.

Detaljplaneförslaget strider inte mot Kinda kommuns översiktsplan och bedöms överensstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse på fastigheten. Detaljplaneförslaget avviker dock från den exploateringsgrad om 30-50 bostäder som anges i den fördjupade översiktsplanen och möjliggör istället cirka 70 bostäder. Detaljplanen handläggs enligt regler för utökat förfarande, enligt plan- och bygglagen. Detta eftersom planen anses vara av betydande intresse för allmänheten samt avviker från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

I samband med detaljplanearbetet har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (kap. 6) gjorts och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram efter avgränsningssamråd med Länsstyrelsen. Aktuellt detaljplaneförslag kan enligt framtagen miljökonsekvensbeskrivning ge upphov till en måttligt negativ miljöpåverkan för natur- och kulturmiljövärden.

Nedan finns samrådsförslaget tillgängligt digitalt.