Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han börja i förskoleklass. Från och med 1 januari 2018 är förskoleklassen obligatorisk och närvaroplikt föreligger.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang. Utbildningen i förskoleklass ska ge eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att eleverna utvecklas i riktning mot dem.

Skollagen och "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

De första två delarna i läroplanen – Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och riktlinjer – gäller i tillämpliga delar för förskoleklassen. Läroplanens tredje del – Kursplaner för skolans ämnen – gäller däremot inte för förskoleklassen.

I Kinda kommun finns förskoleklass i Rimforsa, Kisa och Horn.
Bäckskolan, Kisa - Förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem.
Horns skola - Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.
Rimforsa skola - Förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem.