Skyddsjakt

Ibland får kommunen klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren.

I Jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan användas om vilda djur riskerar ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet till exempel sprida smitta, omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”. Beroende på vilka djur det handlar om är det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt. Naturvårdsverket när det gäller de stora rovdjuren i annat fall länsstyrelsen.

I andra fall behövs inget särskilt tillstånd, dessa fall räknas upp i Jaktförordningens bilaga 4. Djur som kan vara aktuella för skyddsjakt är till exempel grävling, vildsvin och kanadagås. Kommunen bedriver inte skyddsjakt på kajor.

Skyddsjägare

Kommunen har skyddsjägare som kan anlitas vid behov. Dessa jägare har tillstånd från polismyndigheten, vilket krävs för att du ska få avlossa skott inom område med detaljplan. Utanför detaljplanelagt område kontaktas jakträttsinnehavaren för respektive område. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt, eftersom de flesta djur då har ungar. Polisen är den myndighet som har tillsyn över hur jakten bedrivs.

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt. Kontakta istället länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt