Vattentjänstplan 2024-2036

Kinda kommun har tagit fram en Vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är en omarbetning av kommunens VA-plan. Vattentjänstplanen innehåller kommunens framtida plan för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och dagvattenhantering.

I bilagan till planen redovisas de åtgärder som behöver göras framöver. Bilagan är ett levande dokument och kommer att revideras vid behov.

Kontakt