Vattentjänstplan 2024-2036

Kinda kommun har tagit fram ett förslag på en Vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är en omarbetning av kommunens VA-plan. Vattentjänstplanen innehåller kommunens framtida plan för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och dagvattenhantering.

Nu finns det möjlighet för dig att lämna synpunkter på planen. Samrådet pågår 30 augusti – 22 september 2023.

Efter samrådet kommer förslaget att revideras och sedan skickas ut för granskning i november. Den slutgiltiga Vattentjänstplanen beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2024.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 22 september 2023 till:

e-post: sbn@kinda.se
brev: Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa
Märk e-post eller brev med ”Vattentjänstplan”.

Vid eventuella frågor kontakta:
Johanna Pettersson, Vatten och avfallsavdelningen
johanna.pettersson@kinda.se
0494-190 72