Arbetsordning

Kontakta oss

Kontakt kommunstyrelsens förvaltning

Arbetsordning

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet utarbetar revisorerna tillsammans effektiva och tydliga arbetsformer som dokumenteras i en arbetsordning för det löpande arbetet. Arbetsordningen behandlar kommunrevisionens inre arbetsformer och förhållningsätt och utgör ett komplement till revisionstrategin. Dokumentet är mycket omfattande och innehåller följande huvudrubriker:

- Arbetsformer. Ordförandens roll. Informell arbetsuppdelning.
- Tidplan och former för möten, överläggningar och aktiviteter.
- Former för information, dokumentation och kvalitetssäkring.
- Dokumenthanteringsplan (separat dokument).
- Styrning och samverkan med de sakkunniga.
- Ekonomi, administration och rutiner.
- Mediakontakter, webbplats.
- Attesträtt.
- Kompetensutveckling.
- Samordning av revisionen i förvaltning och företag. 

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida