Nära vård och omsorg

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför har en omställning till en god och nära vård och omsorg startat. Nära vård handlar om att vården finns där invånarna behöver den.

Film om Nära vård i Östergötland

För att vården ska vara fortsatt effektiv och kunna möta nya behov med en befolkningsutveckling med allt fler äldre krävs en omställning i hela vårdkedjan från sjukhusvård och primärvård till kommunal omsorg, men även förebyggande i övriga delar av samhället. Den demografiska utvecklingen med färre individer i den arbetsföra åldern och ökad grupp äldre betyder att färre ska försörja fler. En mer tillgänglig, närmare vård tillsammans med nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Omställningen till en god och nära vård och omsorg har startat. Den innebär en förflyttning i sättet att arbeta som utgår från invånarnas behov snarare än organisationernas. Det handlar också om att invånare, brukare och patienter ska bli mer delaktiga och aktiv medskapare.

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Det kan också handla om kontakt via digitala vårdtjänster. Målet är att vården finns där människor behöver den. Den är nära och tillgänglig oavsett plats eller relation. Vi erbjuds vård som motiverar, underlättar och involverar. ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och på det sätt jag behöver”.

Kontakt