Djur och lantbruk

På dessa sidor har vi samlat information om djur och djurhållning. Här får du bland annat information om skadedjur, om du påträffar ett skadat djur i naturen och var du vänder dig om du misstänker att djur vanvårdas.

Djurskyddstillsyn vid lantbruk

Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddstillsynen, alltså för lantbruksdjurs välmående. För information, tillstånd eller rådgivning gällande lantbruksdjur kontaktar du djurskyddshandläggarna på Länsstyrelsen Östergötland. Det är även dit du vänder dig om du misstänker vanvård och att djur far illa.

Miljöskyddstillsyn vid lantbruk och verksamheter med gödselhantering

Miljöavdelningen ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Tillsyn görs vid rutinkontroller, klagomål och vid anmälan om verksamhet. Vid besöket kan bland annat kontroll av följande göras: gödselhantering, användande av bekämpningsmedel, avfallshantering samt hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter.

Gödsels påverkan på miljön och människors hälsa

Gödsel innehåller mycket näringsämnen. Om gödsel läcker till vattendrag kan det leda till att sjöar växer igen. Hög tillgång på näring ökar mängden växter och djur i sjön. När dessa organismer sedan dör, går det åt mycket syre vid nedbrytningen. Detta kan leda till att syret tar slut vid sjöbotten. Då kan till exempel fiskar och andra vattenlevande organismer dö.

Ammoniak är en gas som bland annat kommer från gödsel. Gasen läcker gärna ut i luften och löses i vatten, så att ammoniumkväve bildas. Ammoniumjonerna reagerar med luft och bildar vätejoner, som i sin tur försurar mark och vatten. Försurning kan leda till att växter och djur skadas.

Gödsel innehåller även bakterier som kan göra människor och djur sjuka. Det är alltså viktigt att hindra gödsel från att läcka till dricksvattenbrunnar och vattendrag.

Det finns åtgärder man kan göra för att minska läckage från gödsel.

Lagstiftning

Regeringen har tagit fram en förordning (Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket) som styr hur gödselhantering ska skötas. Dessutom har Statens jordbruksverk skrivit föreskrifter (Föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring) med mer detaljerade regler som gäller för gödselhantering. Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Miljöbalken i uppdrag att kontrollera, det vill säga utföra tillsyn över, att dessa regler följs. Miljöavdelningen har i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att utföra tillsynen.

Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet finns det särskilda bestämmelser för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. För yrkesmässig användning krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden.