Lagring av stallgödsel i stuka

Följande rekommendationer gäller för dig som tillfälligt lägger upp eller komposterar stallgödsel i stuka på fält. Syftet är att minska eventuella olägenheter för dig själv, dina grannar och miljön.

Stallgödsel ska i första hand lagras i de ordinarie lagringsutrymmena. Lagring av stallgödsel på fält, så kallad stuka, kan aldrig ersätta en gödselvårdsanläggning. Ibland kan det dock finnas skäl att tillfälligt lägga upp stallgödsel på fält.

Lagring av stallgödsel i stuka bör endast ske om gödseln är staplingsbar till minst 1 m höjd och lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt. Lagring av stallgödsel i stuka är inte lämpligt på tjälad eller snötäckt mark.

Tillfällig lagring

  • Lagringen bör ske i anslutning till spridning av stallgödseln, det vill säga i första hand på våren inför vårbruket eller på hösten inför höstbruket. Om växtnäringsinnehållet i gödseln är högt bör lagringen inte ske längre än ett fåtal veckor.
  • Stukan bör läggas ut på det fält där stallgödseln ska spridas. Vid återkommande lagring på samma fält bör platsen flyttas inom fältet.
  • Mängden stallgödsel som placeras i en stuka bör inte vara större än växtnäringsbehovet
    på det aktuella fältet.
  • Plats för stukan bör väljas så att läckage till vattendrag, grundvatten och dricksvattentäkter inte riskeras. Platsen bör väljas där det inte ansamlas vatten, finns dräneringsledningar eller hög grundvattennivå.
  • Jordarten på lagringsplatsen bör inte vara genomsläpplig. Lagringsplatsen väljs så att olägenhet i form av exempelvis flugor och lukt inte uppkommer för närboende.

Som riktlinje kan användas att stukan bör placeras minst 150 m från bostäder, sjöar, vattendrag och vattenförande diken. Avståndet kan dock behöva anpassas.

Vill du läsa mer? Klicka på länkarna här nedan.