Visselblåsarfunktion

Vem omfattas av visselblåsarfunktionen?

Kommunen ska enligt lag ha en visselblåsarfunktion där anställda, förtroendevalda, inhyrd personal, praktikanter, volontärer och personer som utför arbete under en kommunal verksamhets kontroll i Kinda kommun ska ges möjlighet att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning inom Kinda kommun som arbetsgivare.

Via visselblåsarfunktionen finns möjlighet att anonymt lämna tips om missförhållanden.

Om du inte är anställd, förtroendevald eller ingår i någon av de andra grupper som berörs i Kinda kommun och har synpunkter på kommunens verksamheter kan du istället vända dig till kommunens synpunktshantering (se länk nedan). Om du anser att kommunens beslut inte tillkommit på rätt sätt eller strider mot lag kan du oftast överklaga till förvaltningsdomstol eller till instans som anges i respektive lagstiftning.

Vad kan anmälas?

Till Kinda kommuns visselblåsarfunktion kan misstankar om lagöverträdelser, allvarliga oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatser anmälas. Anmälan ska endast omfatta personer i ledande ställning eller nyckelpersoner inom kommunen. Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

Anmälan kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter som personliga inköp eller bluffakturor, mutor, jäv eller korruption. Det kan även handla om andra allvarliga oegentligheter som kan skada kommunens intressen eller enskilda, exempelvis miljöbrott.

Inkomna tips eller anmälningar som inte rör ovanstående kommer inte att behandlas i visselblåsarfunktionen. I fråga om saker som rör arbetsmiljölagens bestämmelser, exempelvis kränkande särbehandling och trakasserier samt frågor som rör arbetsrättsliga förhållanden ska anmälan ske till skyddsombud eller facklig representant.

Externa rapporteringskanaler

Regeringen har även beslutat att vissa statliga myndigheter ska ta emot anmälningar om missförhållanden genom externa rapporteringskanaler. Lista på berörda myndigheter finns i förordning SFS 2021:949 och mer information finns hos berörda myndigheter.