Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakta samhällsbyggnad

ikon för öppna och stäng meny

Detaljplaner

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda blir delaktiga.

En detaljplan är ett avtal mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

När ett område ska bebyggas, förändras eller skyddas mot förändringar görs oftast en detaljplan. Den ger en samlad bild av hur marken får användas och hur vi vill att miljön ska förändras eller bevaras. Både allmänna och enskilda intressen ska respekteras.

En detaljplan är juridiskt bindande. Det som senare ska göras i ett planlagt område måste stämma överens med detaljplanen. Därför ställs det stora krav på processen när en ny detaljplan görs. Proceduren är ganska omfattande och är noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Kraven på insyn och demokratiskt inflytande är stora. Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL. En ny plan- och bygglag började gälla 2 maj 2011.

Läs mer om hur detaljplaneprocessen ser ut under rubriken detaljplaneprocessen.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida