Hålla djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd från miljöavdelningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur och orm, inom område med detaljplan. Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Hållandet av djuren får inte heller strida mot något av detaljplanens syfte.

Om du vill ha höns inom område med detaljplan

Du behöver söka tillstånd hos miljöavdelningen om du vill ha höns i ett detaljplanelagt område (i allmänhet tätbebyggt område). Följande punkter är viktiga att ta hänsyn till om du planerar att hålla höns på din fastighet:

  • Miljöavdelningen ger tillstånd för upp till sex hönor.
  • Du får inte tillstånd för att ha tupp.
  • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
  • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannes tomtgräns.
  • Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.
  • Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning kan det medföra förbud att hålla höns på din fastighet.
  • Miljöavdelningen tar ut en avgift för tillståndet.

Om du vill ha orm som husdjur

Innan du skaffar ormar eller ödlor bör du tänka på att det är djur som kräver mycket skötsel. Som ägare måste du även känna till och följa de djurskyddsbestämmelser som finns för ormar och ödlor som du håller för sällskap eller hobby. Beroende på var du bor kan du behöva ett tillstånd för att ha orm. Bor du inom detaljplanelagt område måste du ha ett tillstånd från miljöavdelningen för att få ha orm. Ansökan om hållande av orm ska göras på blankett som finns att hämta via länk längst ner på denna sida.

Ansökan om djurhållningen

Ansökan om hållande av djur inom område med detaljplan finns längre ner på sidan.

Tillståndet är personligt

Tillståndet är tidsbegränsat och är personligt och knutet till en viss fastighet. Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Kontakt