Slamtömning enskilt avlopp

Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kinda kommuns entreprenör (undantaget dispenser). Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker.

  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 10 meter.
  • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av till exempel staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kg).

Om du bor i hus med enskilt avlopp, se över behovet av eventuell extra tömning i god tid, så ni slipper beställa en akut eller extra tömning under semesterperioden. Vid behov av extra tömningar kontakta kundtjänst enligt nedan. Vid behov av akut slamtömning utanför kontorstid kontakta entreprenören nedan. OBS! Endast akuta tömningar som inte kan vänta.

För frågor om dispenser: kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör nedan.

För frågor om slamtömning: kontakta kundtjänst.

Kontakt