Slamtömning enskilt avlopp

Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

För frågor om dispenser: kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör nedan.

För frågor om slamtömning: kontakta administratör/handläggare nedan. 

Kontakt