Slamtömning enskilt avlopp

Där det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är utbyggt måste fastighetsägaren själv ordna med avloppslösningar. För att avloppsanläggningen ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas regelbundet.

Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende.

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kinda kommuns entreprenör (undantaget dispenser).

För att vi ska kunna tömma din brunn på ett så bra sätt som möjligt behövs din hjälp. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens skötsel och underhåll samt att den är tillgänglig. Enligt kommunens beslutade avfallsföreskrifter behöver vissa förutsättningar uppfyllas för att slamtömningen ska fungera.

 • För att slambilen ska ta sig fram behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och ha minst 4,7 meters fri höjd, se bild till höger. Röj vägen från grenar, buskar och dylikt som hänger in på vägen.


 • Se till att vändningsmöjligheter finns för slamtömningsbilen. En vändplan behöver vara minst 18 meter i diameter med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om, se bild nedan.
skiss över minsta höjd
skiss över minsta vändningsradie
 • Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning, se bild till höger.
 • Backning får inte används som körsätt utan är endast tillåtet vid vändning.
 • Vintertid ska vägen hållas snöröjd och vid behov vara halkbekämpad.
 • Avstånd mellan brunn och fordon får inte överstiga 20 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Om dragvägen har ojämn terräng eller hinder i form av exempelvis växtlighet får inte avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn överstiga 10 meter.
 • För slangdragning bör nivåskillnader inte förekomma och sughöjden ska inte överstiga 6 meter.
 • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av till exempel staket eller planteringar.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
 • Brunnslocket ska vara upplåst och lätt att lyfta. Det får väga högst 15 kg. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kg.
 •  
vändningsradie vid t-korsning

Om du bor i hus med enskilt avlopp, se över behovet av eventuell extra tömning i god tid, så ni slipper beställa en akut eller extra tömning under semesterperioden. Vid behov av extra tömningar kontakta kundtjänst enligt nedan. Vid behov av akut slamtömning utanför kontorstid kontakta entreprenören nedan. OBS! Endast akuta tömningar som inte kan vänta.

För frågor om dispenser: kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör nedan.

För frågor om slamtömning: kontakta kundtjänst.

Kontakt