Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk behandling. Några exempel på hygienisk verksamhet är fotvård, tatuering, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.  Kommunen har tillsyn över yrkesmässiga hygieniska verksamheter. En del av dessa måste du som verksamhetsutövare anmäla till kommunen. Senast sex veckor innan verksamheten påbörjas ska en anmälan ha gjorts till miljöavdelningen.

Miljösanktionsavgift

För överträdelse av 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att inte anmäla innan verksamhet påbörjats, ska miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning om miljösanktionsavgifter.

Anmälningsavgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av de generella kraven på egenkontroll enligt miljöbalken och de mer preciserade kraven i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Kontakt