• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Krågedal 1:3

Kartbild som visar planområdets avgränsning.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 mars 2024.

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där laga kraft är markerat med rött

Planinformation

Planområdet ligger cirka tre kilometer söder om Rimforsa tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 50 nya bostäder i ett attraktivt läge med närhet till Kinda kanals sjösystem och Rimforsa tätort. Detaljplanen möjliggör för en utveckling med blandad bebyggelse.

Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Ett reviderat förslag av detaljplan var utställt på granskning från 5 april till 21 maj 2023. Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 18 september 2023, KF § 103/2023.

Ett överklagande av beslutet om antagande av detaljplanen inkom till kommunen den 16 oktober 2023. Överklagan inkom i rätt tid och överlämnades tillsammans med övriga planhandlingar i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Den 16 februari 2024 meddelade Mark- och miljödomstolen sin dom att avslå överklagandet, i Mål nr P 6597-23.

Detaljplanen vann laga kraft den 8 mars 2024.

Nedan finns laga kraft-handlingarna tillgängliga digitalt.