Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal

Den 14 juni 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för en gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett planprogram i syfte att undersöka olika förslag på sträckningar för gång- och cykelvägen.

Processbild över planprocessen där skedet för planbesked är markerat.


Syftet med planprogrammet är att lägga fram olika förslag på sträckningar för en gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. Behovet av en gång- och cykelväg som förbinder Rimforsa med Krågedal lyfts i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Det pågår även projekt för att möjliggöra ytterligare bostadsområden längs stråket varpå behovet ökar ytterligare.

Kontakt