Trygghet och likabehandling

I vårt arbete utgår vi från orden – RESPEKT, GEMENSKAP OCH TRYGGHET för att främja en POSITIV UTVECKLING för alla.

Vi arbetar hälsofrämjande. Det innebär att vi betonar vikten av att arbeta med allas fysiska, sociala och psykiska hälsa. På skolan ska vi ha en positiv anda där vi strävar efter att alla bemöts med respekt och får vara en del av gemenskapen. En god social miljö är en förutsättning för ett gott lärande.

Värgårdsskolan 4- 6 ska vara en skola:

-där alla trivs, känner sig trygga, har inflytande och får en möjlighet att utvecklas och lyckas.

-där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning , funktionsnedsättning eller ålder.

-där ingen individ upplever sig diskriminerad eller kränkt.

Arbetet med att främja trivsel och trygghet, förhindra diskriminering och att någon elev blir kränkt beskrivs mer i vår likabehandlingsplan.