Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö. De kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

Invasiva främmande arter i Sverige

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att vi reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar
redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vilka invasiva arter som är av särskild betydelse i Sverige, se länk nedan

Förbjudet att sprida invasiva främmande arter

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade
invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur
och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Kinda kommun hanterar allmänna ytor och avfallshantering

Kinda kommun är oftast fastighetsägare till parker och allmänna ytor främst i tätorterna och är i den rollen ansvariga för att bekämpa invasiva främmande växter som finns med på EU-listan.

Kinda kommun är också ansvarig för avfallshanteringen och har där en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett rätt sätt.

I Kinda har vi sedan årsskiftet startat en informationssatsning där alla berörda medarbetare i Kinda kommun ska ha vetskap om hur de olika invasiva arterna ska hanteras vilket i dagsläget främst handlar om växter som inte ska läggas på ristipp eller på kompost.

I dagsläget är det dessa invasiva arter som vi jobbar mest med på kommunal mark:

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Parkslide

För dessa arter gäller att de ska packas i säckar och läggas i förbränning. Dessa ska inte läggas på ristipp och heller inte fraktas så att delar av växterna kan spridas på vägen till avfallsanläggning.

Det finns andra arter som vi kommer att inrikta oss på framöver på kommunal mark:

  • Blomsterlupin
  • Kanadensiskt gullris
  • Vresros

I Stångåns vattensystem har det också börjat dyka upp besvärliga vattenväxter som riskerar att ta sig till Kinda kommun främst genom båttrafik. Vi håller därför oss informerade om alla fynd av dessa växter så att tidig bekämpning kan sättas in.

Vad gäller djur är det flera vattenlevande och landlevande djur som finns i vår omgivning men som än så länge inte har kommit till Kinda. Bland annat vandrarmussla och en ny sort av snigel, svarthuvad snigel, som riskerar att bli lika besvärlig som den spanska skogssnigeln (mördarsnigel).