Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett samlat begrepp för att beskriva en befolknings hälsa. Hälsa kan på individnivå innebära dels att du befinner dig på en skala av mer eller mindre sjuk eller frisk, men hälsa ses även utifrån en dimension av din upplevelse av att du mår bra eller dåligt, oavsett hur sjuk eller frisk du är.

Vad är folkhälsoarbete?

Att systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen kallas folkhälsoarbete. Hälsa kan påverkas genom de flesta aktiviteter som pågår i kommunen. 

Din hälsa kan påverkas av din ålder, ditt kön och ditt arv. Hälsan påverkas även av hur dina sociala relationer fungerar. Vidare har det betydelse hur det går i skolan/ på ditt arbete, vad du har möjlighet att göra på fritiden och hur du trivs med var du bor. Eller om du inte har studier, arbete, bostad och vänner.

Samhällsekonomiska strategier påverkar dig även genom att det finns lagar och regler. Välfärdsystem, som att få känna sig trygg och att exempelvis ha tillgång till säkra livsmedel, säkra miljöer och möjlighet och ekonomi att ta del av hälso- och sjukvård när du behöver det, det är inte en självklarhet i alla länder.

Hur vet vi hur folkhälsan ser ut i Kinda kommun?

Det finns statistiska underlag i databaser som våra medarbetare i våra verksamheter registrerar. En av dessa databaser är "Öppna jämförelser och Kolada". Sveriges Kommuner och regioner tog tillsammans med Socialstyrelsen fram "Öppna jämförelser kring folkhälsa" för första gången 2009, idag finns öppna jämförelser att ta del av på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur arbetar Kinda kommun för att förbättra folkhälsan?

Kommunen har övergripande mål och använder nyckeltal för att följa utvecklingen och se ifall arbetet ger resultat.