Kartläggning av praktikplatser inom Kinda kommun

Kinda lärcentrum genomför en kartläggning genom en digital enkät till chefer inom Kinda kommun för att sammanställa möjligheter att kunna stötta individer utan arbete till olika former av praktik och stödanställningar.

Syftet med denna praktik/stödanställning är att ge individer kännedom om arbetslivet och förhoppningsvis hjälpa dem till egen anställning som på sikt bidrar till kommunens kompetensförsörjning.

Därför ber vi alla chefer i Kinda kommun svara på frågor om vad man kan åta sig inom olika delar av sin verksamhet och vilket stöd man önskar från Kinda lärcentrum.

Oavsett hur många individer man kan ta emot eller för hur lång tid så är allas bidrag oerhört viktigt. Alla individer som placeras på en praktikplats är försäkrade genom Kinda kommun. Ingen individ kommer att placeras på en arbetsplats utan dialog med aktuell chef, oavsett svar nedan.

Kontaktuppgift
Kontaktuppgift

Arbetsplatsen kan ta emot:
* För förklaringar på begreppen se sist i formuläret.
Arbetsplatsen kan ta emot:

Exempelvis: en språkpraktikant c:a 2 månader per halvår - helst under april-juni och sep-okt / en stödanställning hela året...

Har arbetsplatsen tidigare genomfört någon form av handledarutbildning?
Har arbetsplatsen tidigare genomfört någon form av handledarutbildning?vilket år
Har arbetsplatsen behov av handledarutbildning?
Kinda lärcentrum stödjer och förbereder individer för praktik/stödanställning, genomför handledar-utbildningar och finns också som stöd om något inte fungerar.
Har arbetsplatsen behov av handledarutbildning?De olika formerna av praktik:
  • Språkpraktik innebär att träna på språket och att vara en del av en arbetsplats. Huvudsyftet är inte att lära sig yrket utan att utveckla sin förståelse för det svenska språket och få en inblick i hur det svenska arbetslivet fungerar.
  • Arbetspraktik innebär att under en tid får prova arbetsuppgifter under handledning på en arbetsplats. Praktiken är till för att skaffa sig praktiska arbetslivserfarenheter och stärka sina möjligheter att få en anställning.
  • Praktik inom ramen för en yrkesutbildning innebär exempelvis APL (arbetsplatsförlagt lärande) och lärlingsutbildning där elever förbereds för det kommande yrkeslivet och får möjlighet att utveckla nya yrkeskunskaper.

Det finns också olika former av stödanställningar. Kinda lärcentrum arbetar framförallt med att stötta personer till formen som kallas extratjänster. Dessa är i stort sett utan kostnad för arbetsplatsen och anställningen sträcker sig upp till två år. Oavsett form av praktik eller stödanställning måste personen ha en handledare. Det kan vara en chef eller en medarbetare.