Bättre trafiksäkerhet mellan Rimforsa och Krågedal

Under hösten 2022 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen påbörja detaljplanearbetet med en ny gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2022 att den nya gång- och cykelvägen som ska förbinda Rimforsa med Krågedal ska planläggas längs med Kalmarvägen, detta efter att ha utrett olika
alternativ i ett så kallat planprogram.

En ny gång- och cykelväg bidrar till att trafikanter kan röra sig längs sträckan på ett säkert och tryggt sätt. Vägen kommer också att skapa bättre förutsättningar för bättre folkhälsa och hållbara transportsätt.

Inför beslutet att välja sträckning har kommunen utrett olika alternativ utifrån ett flertal parametrar och insamlande yttranden från kommunens invånare. I höst påbörjas arbetet med att utreda och studera närmare på vilket sätt gång- och cykelvägen ska anläggas längs med Kalmarvägen.

”Alla sträckningar har självklart för- och nackdelar men jag är övertygad om att denna sträckning kommer kunna förbättra infrastrukturen söder om Rimforsa markant och möjliggöra säkra vägar för alla som bor längs med vägnätet. ”Mikael Österling, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (L)