Krågedal 1:3

Kartbild över Krågedal 1:3

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

Den 24 mars 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för del av Krågedal 1:3. Kommunen arbetar nu med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Skiss över detaljplanprocessen

Klicka på skissen ovan för att se den i större format.

Inriktningen för planprojektet är att möjliggöra ny bebyggelse för bostadsändamål inom fastigheten Krågedal 1:3. Projektet bedöms sammanfalla med kommunens viljeinriktning i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.

Kontakt