Krågedal 1:3

Kartbild som visar planområdets avgränsning.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för del av fastigheten Krågedal 1:3. Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 4 kilometer från Rimforsa centrum. Kommunen har arbetat fram ett planförslag till en ny detaljplan. Planförfarandet hanteras enligt regler för utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i närheten av Rimforsa tätort. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en blandad bebyggelse av bostäder med både en- och tvåbostadshus.

Rimforsas befolkning har sedan år 1975 ökat med cirka 30 % och det råder idag en stor efterfrågan på bostäder, där efterfrågan av villor är speciellt stort särskilt i Rimforsa. Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupande översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse.

I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Kommunen har arbetat fram ett planförslag som var ute på samråd mellan 28 juni och 21 augusti 2022. Ett samrådsmöte om detaljplaneförslaget hölls den 7 juli.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen där skedet för samråd är markerat. 

Nedan finns samrådsförslaget tillgängligt digitalt.