Håkantorp 1:21 , 3:2 och 5:1- ny detaljplan

Den 10 oktober 2017 gav dåvarande Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheterna Håkantorp 1:21, 3:2 och 5:1 i Rimforsa. Syftet var att möjliggöra ytterligare bostäder i området.

Kommunen har arbetat fram ett förslag till ny detaljplan som var ute på samråd mellan den 27 maj och den 8 juli 2019. I samrådsförslaget möjliggjordes 24 nya bostäder i form av radhusbebyggelse. Utifrån de inkomna synpunkterna under samrådet minskades exploateringsgraden till att omfatta 9 bostäder i form av villabebyggelse. Det reviderade förslaget var utställt på granskning mellan 30 juni och 11 augusti 2021 och handlingarna fanns då tillgängliga på kommunens hemsida samt i kommunhusets reception.

Den nya detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden, se beslut 2021-12-21 § 268 nedan.

Detaljplanen träder i laga kraft 2022-01-19 förutsatt att ingen överklagan lämnas in. För den som vill överklaga detaljplanen behöver överklagan komma in till kommunen innan planen vinner laga kraft. När detaljplanen trätt i laga kraft är den juridiskt bindande fram till dess att den ersätts eller upphävs.